Reglement van Orde

Vastgesteld door de Tennispark Directie

Artikel 1

  1. Tot het Park hebben uitsluitend toegang die spelers (speelsters) die voorzien zijn van een Parkkaart, geldig voor het betreffende seizoen. Een ieder die zonder een dergelijke Parkkaart op het Park spelend wordt aangetroffen, kan door of namens de Tennispark Directie verwijderd worden.
  2. Het in het voorgaande lid bepaalde is niet van toepassing indien de Tennispark Directie geen Parkkaarten uitreikt en evenmin voor het spelen van competitiewedstrijden en/of toernooien en/of gedurende losse baanhuur.

Artikel 2

Het reglement van orde maakt deel uit van elke Baanhuur Overeenkomst en is evenzeer van kracht t.a.v. overige spelers (speelsters) die op de banen tennissen. Tenzij anders aangekondigd, zijn de banen bespeelbaar van ’s morgens 9.00 uur tot ‘s avonds 22.00 uur

Artikel 3

De banen, ook oefenbanen, mogen niet anders dan met door Tennispark Directie goedgekeurde tennisschoenen worden betreden; het spelen op schoenen met hakken, ook al zijn het rubberhakken, is verboden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in correcte tenniskleding, zulks ter beoordeling van de Tennispark Directie.

Artikel 4

Brommers, rijwielen of andere soortgelijke vervoermiddelen, mogen uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op daartoe door de Tennispark Directie aangewezen plaatsen.

Artikel 5

Niet-tennis spelende kinderen zonder begeleiding van ouderen worden op het Park niet toegelaten. Tennisspelende ouders mogen alleen eigen kinderen meebrengen en zijn verplicht hierop toezicht te houden.

Artikel 6

Het is toegestaan honden op het Park mee te brengen, mits de dieren zijn aangelijnd en eventuele uitwerpselen volledig en afdoende worden opgeruimd.

Artikel 7

Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de Tennispark Directie verboden op het park sport- en/of andere artikelen te verkopen.

Artikel 8

Slechts met schriftelijke toestemming van de Tennispark Directie is het toegestaan een andere dan de op het park aangestelde tennisleraren (leraressen) les te laten geven.

Artikel 9

Men mag alleen gebruik maken van de baan die men gehuurd dan wel gereserveerd heeft. Bij overtreding van deze bepaling wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met een minimum van één uur.

Artikel 10

Het halen van overgeslagen ballen uit belendende tuinen of percelen kan geschieden in overleg met en na toestemming van de Tennispark Directie.

Artikel 11

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar oordeel van de Tennispark Directie niet zijn toegestaan, waaronder

  1. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  2. Het maken van muziek;
  3. Het spelen met ballen buiten de banen;
  4. Het belopen van taluds of et beklimmen van omrasteringen;
  5. Het verontreinigen van de banen of bijbehorend terrein door het wegwerpen van afval;
  6. elke gedraging waarvoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerk, meubilair, scoreborden, netten, etc schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.

Artikel 12

  1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het tennispark, voor, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade of verlies van goederen.
  2. Vereniging en baanhuurders zijn verantwoordelijk voor gedragingen van leden, medespelenden en introducees.

Artikel 13

Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het Park, terstond aan de Tennispark Directie mededeling te doen en de geleden schade op verzoek van de Tennispark Directie te vergoeden.

Artikel 14

De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het Park dienen strikt te worden opgevolgd. Telkenmale wanneer dit door de Tennispark Directie nodig wordt geoordeeld, moet aan het personeel gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden van in gebruik zijnde banen; een game mag eventueel worden afgespeeld.

Artikel 15

Kleedkamers en de aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers (speelsters) na een kort tevoren door hen gespeelde partij of oefening.

Artikel 16

Tijdens de speeltijden dient het clubhuis en/of het terras tot normale verpozing van de spelers. Buiten de speeltijden mag in het clubhuis en/of het terras slechts met toestemming van de Tennispark Directie muziek worden gemaakt en/of mogen versieringen, speciale verlichting, geluidinstallaties, enz. worden aangebracht.

Artikel 17

Behoudens schriftelijke toestemming van de Tennispark Directie, is het niet toegestaan in enigerlei vorm op het Park reclame te maken.

Artikel 18

Alleen de Verhuurder heeft het recht banen die zijn verhuurd cq gereserveerd door derden te laten bespelen zolang Huurder of een verenigingslid van het speelrecht geen gebruik maakt.

Artikel 19

De Tennispark Directie heeft het recht eenieder, die zich niet aan dit Reglement van Orde houdt, van het Park te doen verwijderen.

Artikel 20

Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit Reglement van Orde, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het Park is aangebracht.

Artikel 21

De Baanbeheerder van het Park is door de Tennispark Directie volledig gemachtigd dit Reglement van Orde toe te passen en uit te voeren.

× Kunnen wij een baan voor u reserveren?